PHP合并数组+与array_merge的区别

来源:lch 发布时间:2014-12-17 15:19:33 点击数:

 PHP中两个数组合并可以使用+或者array_merge,但之间还是有区别的,而且这些区别如果了解不清楚项目中会要命的!

 

      主要区别是两个或者多个数组中如果出现相同键名,键名分为字符串或者数字,需要注意

 1)键名为数字时,array_merge()不会覆盖掉原来的值,但+合并数组则会把最先出现的值作为最终结果返回,而把后面的数组拥有相同键名的那些值“抛弃”掉(不是覆盖)

 2)键名为字符时,+仍然把最先出现的值作为最终结果返回,而把后面的数组拥有相同键名的那些值“抛弃”掉,但array_merge()此时会覆盖掉前面相同键名的值

 需要注意的是数组键形式 '数字' 等价于 数字

 代码如下:


 $a = array('a','b');
 $b = array('c', 'd');
 $c = $a + $b;
 var_dump($a);
 var_dump(array_merge($a, $b));

 $a = array(0 => 'a', 1 => 'b');
 $b = array(0 => 'c', 1 => 'b');
 $c = $a + $b;
 var_dump($c);
 var_dump(array_merge($a, $b));

 $a = array('a', 'b');
 $b = array('0' => 'c', 1 => 'b');
 $c = $a + $b;
 var_dump($c);
 var_dump(array_merge($a, $b));

 $a = array(0 => 'a', 1 => 'b');
 $b = array('0' => 'c', '1' => 'b');
 $c = $a + $b;
 var_dump($c);
 var_dump(array_merge($a, $b));


 结果

 代码如下:


  array
  0 => string 'a' (length=1)
 1 => string 'b' (length=1)
 2 => string 'c' (length=1)
 3 => string 'd' (length=1)

 array
 0 => string 'a' (length=1)
 1 => string 'b' (length=1)

 array
 0 => string 'a' (length=1)
 1 => string 'b' (length=1)
 2 => string 'c' (length=1)
 3 => string 'b' (length=1)

 array
 0 => string 'a' (length=1)
 1 => string 'b' (length=1)

 array
 0 => string 'a' (length=1)
 1 => string 'b' (length=1)
 2 => string 'c' (length=1)
 3 => string 'b' (length=1)

 array
 0 => string 'a' (length=1)
 1 => string 'b' (length=1)

array
0 => string 'a' (length=1)
1 => string 'b' (length=1)
2 => string 'c' (length=1)
3 => string 'b' (length=1)