78oa办公系统第一次使用

2020-06-12 21:43:17
立即下载

78oa办公系统第一次使用视频演示:

1、oa办公系统使用拓扑结构

78OA办公系统

 

 

2、单位信息设置
   单位名称、单位电话、单位传真、单位地址、单位邮编、单位网址、电子邮箱……
———————————————————————————————————————————
3、部门信息设置
   部门添加、修改、删除。
———————————————————————————————————————————
4、角色权限组设置
   角色权限添加、设置、克隆、删除。
———————————————————————————————————————————
5、用户信息设置
   用户信息添加、修改、离职处理。